Informatie project

SAMEN werken aan een droog bedrijventerrein in opdracht van BIZ Roerstreek i.s.m. Gemeente Roermond

Samen voor commitment
Samen en met alle ondernemers heeft de BIZ en gemeente een taak zorg te dragen dat deze overlast ingeperkt wordt. De oplossingen brengen echter ook kosten met zich mee. Hier kunnen we niet aan ontkomen. Vandaar dat het van belang is dat iedere ondernemer meedoet die dit betreft, omdat anders nog steeds verontreinigd water wordt geloosd en de gemeente dan het rioleringssysteem niet kan en mag afkoppelen.

Dit betekent dat bedrijven die nu niet gezamenlijk meedoen en dus het commitment niet aangaan, uiteindelijk door gemeente verplicht worden, om af te koppelen, via handhaving. Om alle belanghebbenden tegenmoet te komen zal de BIZ via de Gemeente voor deze bedrijven een collectieve subsidie-aanvraag bij het Waterschap indienen voor het project Waterklaar. Deze tegemoetkoming is een bijdrage voor de aanlegkosten.

Wat ging vooraf
Jarenlang vormt het hemelwater tijdens zeer intense (zomerse) regenbuien een groot probleem voor de ondernemers op Roerstreek. Overlast in bedrijfshallen, parkeerplaatsen en straten en hierdoor uitval van machines zorgt voor directe stagnatie van productie en heeft vaak grote financiële gevolgen.

In de periode 2004-2009 is daarom het gemeentelijk gemengde riool omgebouwd naar een gescheiden stelsel op Roerstreek, waarbij regenwater wordt afgevoerd naar grote retentiebekkens aan de zuidzijde van het bedrijventerrein.
Het regenwater is bij veel bedrijven in diverse straten echter nog niet afgekoppeld, waardoor het later aangelegde regenwaterstelsel nog steeds onvoldoende wordt benut en het gemengd rioolstelsel nog steeds te zwaar wordt belast.
In deze situaties komt regenwater bovengronds tot afstroming, passeert dit water vaak de straatkolken en stroomt het naar lager gelegen percelen. Zie de overlast op de foto’s hieronder. Ook zijn hoogteverschillen tussen straat en percelen op veel plekken minimaal waardoor deze plekken extra gevoelig blijven voor overlast.