22.07.11 Sneller verduurzamen met nieuwe subsidie waterstof en groene chemie

11 July 2022

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 70 procent van de totale elektriciteitsproductie in 2030 bestaat uit hernieuwbare (duurzaam opgewekte) elektriciteit. Dit is een grote uitdaging. De productie van groene waterstof is daarbij van grote betekenis. Maar dit is nog erg duur. Ondernemers kunnen daarom vanaf 22 juni 2022 subsidie aanvragen voor pilot- en demonstratieprojecten met waterstoftechnologie of groene chemie (scheikunde met duurzaamheid als uitgangspunt).

Lagere productiekosten

Waterstof is een belangrijke energiedrager (bron voor energie) en grondstof voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar en veilig is. En ruimtelijk inpasbaar; de mate waarin de installaties die hiervoor nodig zijn, passen in het landschap. Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, stimuleert met de subsidieregeling ‘DEI+: Waterstof en groene chemie’ de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, die de groei van de productie en toepassing van groene waterstof in Nederland versnellen. Op deze manier kunnen we meer groene waterstof produceren. En worden de productiekosten lager.

Innovatieprojecten

Ondernemers kunnen tot 10 januari 2023 subsidie aanvragen voor pilot- en demonstratieprojecten van producten en diensten die bijdragen aan:

  • de productie van groene waterstof op basis van hernieuwbare elektriciteit;
  • transport en opslag van waterstof;
  • toepassingen van waterstof als brandstof, grondstof in de industrie en in elektrochemische reacties.

Versnellen groei waterstofeconomie

Er is € 29,4 miljoen beschikbaar voor deze projecten. Dit geld komt van het Nationaal Groeifondsprogramma ‘Groenvermogen voor de Nederlandse Economie’ (GroenvermogenNL).  Het doel van dit programma is de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof te versnellen. Door innovatie en kostenvermindering te ondersteunen met:

  • opschaling: de realisatie van waterstofprojecten op een grotere schaal;
  • onderzoek en ontwikkeling: de coördinatie van onderzoek en ontwikkeling;
  • kennisontwikkeling: arbeidscapaciteit en kennis door omscholing en opleiding.
  • De nieuwe regeling DEI+ Waterstof en groene chemie draagt bij aan de eerste (opschaling).

Meer weten?

Bron: Sneller verduurzamen met nieuwe subsidie waterstof en groene chemie | Topsector Energie